Modell

Köpvillkor och Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

MA Telecom AB(Repair24) behandlar din data enligt GDPR.

MA Telecom AB (Repair24), Orgnr: 556933-6828 är personuppgiftsansvarig i samband med att du lämnar in din enhet för en reparation hos MA Telecm AB. MA Telecom AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara i våra butiker, via hemsidan, via telefon, e-post eller chatt.

  1. Du har rätt att veta vad vi använder dina personuppgifter till.
  2. Du har rätt att begära ändringar av den information vi har om dig.
  3. Du har rätt att kräva att vi tar bort information vi har om dig.

Priser

Moms (25%) är inräknad i alla våra priser. Alla priser är i SEK inkl moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag då beställningen slutförs.

Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Repair24 rätten att annullera ordern.

Reparationer

* Repair24 ansvarar endast för att reparera felen som anges vid registrering. Om ytterligare fel upptäcks under reparations eller testprocessen kommer Repair24 att kontakta angiven kontaktperson för information om de ytterligare felen och om en eventuell prisjustering.

* Om en enhet som lämnas eller skickas in till Repair24 eller samarbetspartner inte kan lagas på i den lokala verkstaden förbehåller sig Repair24 rätten att skicka denna enhet till huvudverkstaden eller eventuellt en extern verkstad. Detta medför en förlängning utav behandlings och/eller reparationstiden och eventuellt en annan totalkostnad för reparationen.

* Repair24 kommer ej att belasta kunden med en ytterligare kostnad utan att kunden först kontaktas och godkänner den nya kostnaden skriftligt. En ny kostnad kan t.ex. tillkomma då ett eller flera fel upptäcks under reparations eller testprocessen. Om den nya kostnaden inte godkänns utav kunden kommer endast det felet som enheten har blivit registrerad för och betalad för lagas. Om informationen och betalningen som angavs och genomfördes för den inskickade enheten är felaktig har Repair24 rätt att skicka tillbaka telefonen utan att reparera den mot fraktkostnad.

* Vi ansvarar ej för förlust av data i någon form, oavsett om förlusten orsakats av produkt som sålts av Repair24. Det är alltid kundens ansvar att hålla sin data (bilder, dokument, etc.) och sin mjukvaruinstallation (operativsystemets funktion i förhållande till installerade mjukvaror) säkerhetskopierade. Kunden rekommenderas att alltid säkerhetskopiera sin hårddisk/hårddiskar innan reparation.

* Vid fukt/vätskeskador kan vi aldrig garantera att alla uppkomna fel kan lagas. På fukt/vätskeskadade enheter kan dessutom gamla eller nya fel uppkomma i efterhand. Dessa fel kan Repair24 inte hållas ansvariga för och dessa fel täcks ej utav garantin såvida den fysiska delen har blivit utbytt. Det är även möjligt att nya fel uppkommer på fukt/vätskeskadade enheter i samband med reparation och/eller montering, Repair24 avsäger sig ansvar för även dessa potentiella fel.

Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtned-slag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Reklamation

En reklamation gör du enklast via mejl. Om du hellre vill skicka garantiärendet till oss, rådgör du alltid med vår kundtjänst så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Tvist

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Ändringar av Villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Garanti

Under garantitiden åtar sig Repair24 att svara för varans funktion. Den vanliga garantitiden ligger på 90 dagar för de flesta reparationerna. Vissa ärenden såsom vid fuktskada lämnas ingen mer garanti än att den funkar vid mottagningen.

Garantin gäller inte vid: olyckshändelse, vanvård, överspänning/åska, onormal användning eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar på produkten.